Δείκτης Αναφοράς (Benchmark)

Δείκτης αναφοράς είναι η βάση με την οποία συγκρίνεται και αξιολογείται η απόδοση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου, μιας επενδυτικής τοποθέτησης ή ενός προϊόντος στην αγορά.

Παράδειγμα:
Δείκτες αναφορές για προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ είναι το 3μηνο EURIBOR ή το Euro-LIBOR.

Για τα εμπορεύματα (commodities), δείκτες σύγκρισης είναι ο CRB index του Σικάγου που αποτελείται από τις χρηματιστηριακές τιμές 20 εμπορευμάτων, οι τιμές FIXING του χρυσού στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη, η τιμή του πετρελαίου Brent της Βορείου Θάλασσας (North See Brent blend crude oil) και οι τιμές των στρατηγικών μετάλλων στο Λονδίνο.

Κάθε τράπεζα ή επενδυτική εταιρία διαχείρισης διαθεσίμων μπορεί να καταρτίζει δικούς της δείκτες με βάση τους οποίους μετρά και αξιολογεί την απόδοση των τοποθετήσεων της και διακρίνεται σε:

  •  Στρατηγικός δείκτης αναφοράς (strategic benchmark):  Αντανακλά τις μακροπρόθεσμες προτιμήσεις μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου-απόδοσης των διαχειριστών επενδυτικών θέσεων ή χαρτοφυλακίων.
  • Τακτικός δείκτης αναφοράς (tactical benchmark): Είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού και αντανακλά τις μεσοπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες προτιμήσεις κινδύνου-απόδοσης οι οποίες βασίζονται στις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς. Μπορεί να αναθεωρηθεί στη διάρκεια του έτους ανάλογα με τη μεταβλητότητα των τιμών και των κινδύνων της αγοράς.