Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς (Portfolio benchmark)

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς είναι ένα χαρτοφυλάκιο που καταρτίζεται για να παράσχει στους διαχειριστές κεφαλαίων ένα σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης και των κινδύνων των τοποθετήσεων τους.

Παράδειγμα:
Σε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς χρεογράφων (benchmark portfolio) συνήθως περιλαμβάνονται οι αποδόσεις του 10χρονου ομολόγου του γερμανικού και του ιαπωνικού δημοσίου ή του 30χρονου ομολόγου του θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ.

Ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς συνήθως περιέχει σταθερές αναλογίες, υψηλής απόδοσης περιουσιακών στοιχείων (π.χ έντοκα γραμμάτια και ομόλογα συγκεκριμένης έκδοσης και απόδοσης μέχρι τη λήξη). Η μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης κάθε στοιχείου υπολογίζεται από ένα κατάλληλο δείκτη.

Η απόδοση αυτή είναι η ελάχιστη αναμενόμενη απόδοση, ενώ ο διαχειριστής κεφαλαίων μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη απόδοση (out performance) ανάλογα με τις ικανότητές του. Ενδέχεται, όμως, λόγω ανεπιτυχών προβλέψεων και χειρισμών να καταγράψει απόδοση μικρότερη του benchmark (under-performance).

Τα χαρτοφυλάκια αναφοράς (benchmark portfolios) είναι διαφορετικά από επενδυτή σε επενδυτή, διότι εξαρτώνται από την έκταση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και τους επενδυτικούς στόχους.