Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς (Portfolio benchmark)

Χαρτοφυλάκιο αναφοράς είναι ένα χαρτοφυλάκιο που καταρτίζεται για να παράσχει στους διαχειριστές κεφαλαίων ένα σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης και των κινδύνων των τοποθετήσεων τους. […]

Δείκτης Αναφοράς (Benchmark)

Δείκτης αναφοράς είναι η βάση τον οποίο συγκρίνεται η απόδοση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου, μιας επενδυτικής τοποθέτησης ή ενός προϊόντος στην αγορά. […]