Δικαιώματα Προτίμησης (Stock options)

Δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα αξιόγραφα που δίνουν στους μετόχους μιας επιχείρησης το δικαίωμα να αποκτήσουν νεοεκδιδόμενες μετοχές σε μία προκαθορισμένη τιμή (συνήθως μικρότερη από την αγοραία τιμή τους), κατ’ αναλογία με τις μετοχές που ήδη κατέχουν.

Εάν τα δικαιώματα προτίμησης ασκηθούν, ο κάτοχος του δικαιώματος προτίμησης υποχρεούται να καταβάλει στον εκδότη την τιμή άσκησης. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα δώσει στον κάτοχο του όλα τα δικαιώματα και τους κινδύνους ιδιοκτησίας της υποκείμενης μετοχής.

Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να εξασκηθεί για μία σύντομη χρονική περίοδο και μετά παύει να ισχύει.