Δυνητικά Κέρδη (Unrealised gains)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη