Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη / Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημίες (Unrealised gains / Unrealised losses)

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / μη πραγματοποιηθείσες ζημίες είναι τα κέρδη / ζημίες που προκύπτουν από την μεταβολή της τιμής πώλησης ενός στοιχείου του Ισολογισμού, σε σχέση με το κόστος απόκτησης του. […]

Εναλλακτικά ονομάζονται λογιστικά κέρδη / ζημίες και προκύπτουν από ανοικτές θέσεις στο χρηματιστήριο.