Μη Πραγματοποιηθέντα Κέρδη / Μη Πραγματοποιηθείσες Ζημίες (Unrealised gains / Unrealised losses)

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / μη πραγματοποιηθείσες ζημίες είναι τα κέρδη / ζημίες που προκύπτουν από την μεταβολή της τιμής πώλησης ενός στοιχείου του Ισολογισμού, σε σχέση με το κόστος απόκτησης του.

Εναλλακτικά ονομάζονται λογιστικά κέρδη / ζημίες και προκύπτουν από ανοικτές θέσεις στο χρηματιστήριο.

Υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής αγοράς και του κόστους απόκτησης τους.

Παράδειγμα:
Έστω μία μετοχή με τιμή αγοράς 20€.

  • Αν η χρηματιστηριακή τιμή πώλησης αυξηθεί στα 30€ υπάρχει μη πραγματοποιηθέν κέρδος.
  • Αν η τιμή πέσει στα 10€ υπάρχει μη πραγματοποιηθείσα ζημία για τους μετόχους.

Εάν όμως η μετοχή πουληθεί τότε τα κέρδη ή η ζημίες θα είναι πραγματικά.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες γίνονται πραγματικά μόνο όταν ρευστοποιηθούν ή κλειδωθούν και συνήθως δεν φορολογούνται.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ονομάζονται επίσης:

  • Υποθετικά κέρδη
  • Δυνητικά κέρδη
  • Θεωρητικά κέρδη
  • Λογιστικά κέρδη

Στη λογιστική το λογιστικό κέρδος είναι το κέρδος, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων και αναγράφεται στους αποτελεσματικούς αποτελεσματικούς λογαριασμούς ως μικτό και καθαρό κέρδος προ φόρων.