Δυνητικές Ζημιές (Unrealised losses)

Ανακατεύθυνση στον ορισμό για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές