Ενεργές Μετοχές (Active shares / stocks)

Ενεργές μετοχές είναι μετοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους επενδυτές επειδή έχουν μεγάλη κινητικότητα στο Χρηματιστήριο.