Κατανεμημένες Μετοχές (Allotted shares)

Κατανεμημένες μετοχές είναι οι μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες δίνονται με τη διαδικασία της κατανομής σε νέους μετόχους.