Ενεργό / Παραγωγικό Κεφάλαιο (Active capital)

Ενεργό ή παραγωγικό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης, είτε με τη μορφή παγίου, είτε με τη μορφή κυκλοφορούντος.