Επιθετική Εξαγορά (Hostile takeover)

Επιθετική εξαγορά είναι η εξαγορά στην οποία η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου αντιδρά στην επιχειρούμενη εξαγορά.

Η πρόταση της επιτιθέμενης εταιρίας απευθύνεται άμεσα στους μετόχους της άλλης εταιρίας στους οποίους προτείνεται η πώληση των μετοχών τους έναντι συγκεκριμένης τιμής ή η ανταλλαγή μετοχών των δύο εταιριών με βάση συγκεκριμένη αναλογία ή ένας συνδυασμός και των δύο μεθόδων.

Η επιθετική εξαγορά επιτρέπει σε μια εταιρία να αποκτήσει μια άλλη της οποίας η διοίκηση δεν το επιθυμεί. Η εξαγορά θεωρείται επιθετική αν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας-στόχου απορρίψει την προσφορά, αλλά ο αγοραστής (bidder) εξακολουθεί να την επιδιώκει κάνοντας προσφορά απευθείας στους μετόχους προκειμένου να τους πείσει να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Εναλλακτικά μπορεί να αγοράζει κρυφά μετοχές της εταιρίας-στόχου στο Χρηματιστήριο για να αποκτήσει έλεγχο στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να εγκρίνει την εξαγορά.

Αποτέλεσμα της εχθρικής εξαγοράς μπορεί να είναι η αποχώρηση βασικών στελεχών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την έστω και προσωρινή πτώση της αγοραίας αξίας (τιμή μετοχής) της εταιρίας-στόχου.

Επίσης, λόγω του ότι στην επιθετική εξαγορά η εταιρία-αγοραστής δεν έχει πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και στις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας στόχου, μπορεί να προκύψουν έξοδα ή να υπάρχουν κρυφά κόστη τα οποία τελικά να καταστήσουν την εξαγορά ζημιογόνα ή μη συμφέρουσα.

Σε ορισμένες χώρες το Διοικητικό Συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρίας, αφότου πληροφορηθεί την απόφαση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους για πώληση των μετοχών τους, και μέχρι της δημοσίευσης του αποτελέσματος, δεν έχει το δικαίωμα να:

Το αντίθετο της επιθετικής εξαγοράς είναι η φιλική εξαγορά.

άλλα είδη εξαγορών