Μοχλευμένη Εξαγορά (Leveraged takeover)

Μοχλευμένη εξαγορά είναι μια εξαγορά όπου χρηματοδοτείται μέσω δανείου και το χρέος μεταφέρεται στον Ισολογισμό της εξαγορασθείσας εταιρείας. […]

Αντίστροφη Εξαγορά (Reverse takeover)

Αντίστροφη εξαγορά είναι μια εξαγορά στην οποία μια ιδιωτική εταιρεία αγοράζει μια εταιρία που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, με σκοπό να εισέλθει σε αυτό. […]