Φορολογικοί Παράδεισοι (Tax haven)

Φορολογικοί παράδεισοι είναι τα κράτη που έχουν χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης και παρέχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις κινήσεις διεθνών κεφαλαίων και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Παρέχουν επίσης ιδιαίτερα ευνοϊκή μεταχείριση στα εισοδήματα που προκύπτουν από εξαγωγές και επενδύσεις.

Εναλλακτικά ονομάζονται υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα και σε αυτά δραστηριοποιούνται οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore companies).