Υπεράκτιες Εταιρείες (Offshore companies)

Υπεράκτιες εταιρείες είναι οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και αναπτύσσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες προκειμένου να […]

Φορολογικοί Παράδεισοι (Tax haven)

Φορολογικοί παράδεισοι είναι τα κράτη που έχουν χαμηλούς συντελεστές φορολόγησης και παρέχουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα στις κινήσεις διεθνών κεφαλαίων και σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση έχουν […]

Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα (Offshore financial centers)

Υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα είναι ορισμένες αναδυόμενες χρηματοοικονομικές αγορές μικρών χωρών, οι οποίες λόγω της πλήρους οικονομικής ελευθερίας και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την τοποθέτηση κεφαλαίων.