Υπεράκτιες Εταιρείες (Offshore companies)

Υπεράκτιες εταιρείες είναι οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα και αναπτύσσουν τη δράση τους σε άλλες χώρες προκειμένου να αποφύγουν τις δυσμενείς κανονιστικές και φορολογικές διατάξεις της χώρας καταγωγής και ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.