Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Individual income tax rate)

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ένας προοδευτικός φόρος στο εισόδημα ενός ατόμου, κι αυτό σημαίνει ότι αυξανομένου του εισοδήματος, αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα και επιβάρυνση του. Αποτελεί, συνεπώς, αυτόματο σταθεροποιητή της οικονομίας.

Επιπλέον είναι φόρος ο οποίος καταβάλλεται στην πηγή που δημιουργείται το εισόδημα κι έτσι έχει άμεση συνέπεια στο διαθέσιμο εισόδημα.

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζομένων) είναι επίσης, μια οιονεί άμεση φορολογία γιατί ουσιαστικά επιβάλλονται στο εισόδημα (μισθοί-ημερομίσθια) και η αυξομείωση τους επηρεάζει το κόστος παραγωγής, τον πληθωρισμό και τη ζήτηση.