Μέσος Φορολογικός Συντελεστής (Average tax rate)

Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι η αναλογία των φόρων ως προς το ακαθάριστο εισόδημα και δείχνει τα έσοδα που συλλέγει το κράτος μέσω της φορολογίας ως ποσοστό του εισοδήματος των πολιτών του.

Φόρος (Tax)

Φόρος είναι το μέρος του εισοδήματος των ιδιωτών που μεταβιβάζεται στο δημόσιο τομέα μέσω της φορολογίας, ώστε ο δημόσιος τομέας να μαζέψει τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για καλύψει τις δαπάνες για τις δραστηριότητες του. […]

Φόρος Κερδών / Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Tax profit / Legal entity income tax)

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων είναι ένας άμεσος φόρος που περιορίζει το εισόδημα των μετόχων και εκείνο της επιχείρησης, με συνέπεια τη μείωση των επιπέδων κατανάλωσης και επένδυσης. […]

Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Individual income tax rate)

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ένας προοδευτικός φόρος στο εισόδημα ενός ατόμου, κι αυτό σημαίνει ότι αυξανομένου του εισοδήματος, αυξάνεται η φοροδοτική ικανότητα και επιβάρυνση του. […]