Ημερήσιος Διακανονισμός (Mark-to-market)

Ημερήσιος διακανονισμός είναι η καθημερινή διαδικασία πληρωμής των ζημιών και είσπραξης των κερδών, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ της ΕΤΕΣΕΠ και των μελών της και αφορά αποτελέσματα που προέκυψαν από την προηγούμενη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Ο ημερήσιος διακανονισμός επιτρέπει την ορθολογικοποίηση των επενδυτικών αποφάσεων, αφού αποτρέπει τη συσσώρευση ζημιών, ενώ ταυτόχρονα οι επενδυτές απολαμβάνουν τυχόν κέρδος που προκύπτει από τις θέσεις τους χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί η ρευστοποίηση (κλείσιμο) της θέσης.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας επενδυτής προβλέπει άνοδο της τιμής της μετοχής Χ και προχωρεί σε αγορά ενός ΣΜΕ επί της μετοχής (μεγέθους 100 μετοχών) καταβάλλοντας το απαραίτητο περιθώριο ασφάλισης.

Τις επόμενες ημέρες οι τιμές του Σ.Μ.Ε. και της μετοχής κινούνται ως εξής:

Imerisios diakanonismos - Euretirio

Ο επενδυτής διακανονίζει τις πληρωμές με το μέλος της ΕΤΕΣΕΠ που τον εκπροσωπεί σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας.

Μέρος της διαδικασίας του ημερήσιου διακανονισμού αποτελούν επίσης η πληρωμή προμηθειών, η καταβολή του ημερήσιου κόστους για ανοικτές θέσεις σε συμφωνίες επαναγοράς (stock reverse repo), καθώς και η πληρωμή και είσπραξη των τιμημάτων δικαιωμάτων προαίρεσης.