Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) (Athens Derivatives Exchange Clearing House (ADECH))

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) είναι ο εκκαθαριστικός οίκος της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει το ρόλο του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. […]

Περιθώριο Ασφάλισης (Margin)

Περιθώριο ασφάλισης είναι ένα ενέχυρο υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ το οποίο μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ημερήσιο διακανονισμό. […]

Ημερήσιος Διακανονισμός (Mark-to-market)

Ημερήσιος διακανονισμός είναι η διαδικασία πληρωμής των ζημιών και είσπραξης των κερδών, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ της ΕΤΕΣΕΠ και των μελών της. […]