Basket Trade (Basket trade)

Basket trade είναι μια συναλλαγή στο χρηματιστήριο ή σε μια παράλληλη αγορά, η οποία περιλαμβάνει μια ομάδα αντικειμένων, αντί ενός μόνου, δηλαδή ένα καλάθι χρεογράφων.

Εξισορρόπηση Βιβλίου Εντολών (Balance orders)

Εξισορρόπηση βιβλίου εντολών (balance orders) είναι η καθημερινή καταμέτρηση από έναν χρηματιστή των ποσοτήτων από κάθε χρεόγραφο που πρέπει να παραδώσει ή να παραλάβει.

Όλα ή Τίποτα (All or None (AON))

Όλα ή Τίποτα (All or None – AON) είναι μια συγκεκριμένη εντολή ενός επενδυτή για αγορά ή πώληση ενός όγκου περιουσιακών στοιχείων με παράδοση ολόκληρης της ποσότητας αυτών, εφάπαξ και σε καθορισμένη τιμή.

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) (Athens Derivatives Exchange Clearing House (ADECH))

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) είναι ο εκκαθαριστικός οίκος της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει το ρόλο του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. […]

Διάγραμμα Κηροπήγιο (Candlestick chart)

Διάγραμμα κηροπήγιο (candlestick chart) είναι μια μορφή τεχνικής ανάλυσης στο χρηματιστήριο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των τιμών σύγχρονων χρηματοοικονομικών χρεογράφων. […]

Ημερήσιος Διακανονισμός (Mark-to-market)

Ημερήσιος διακανονισμός είναι η διαδικασία πληρωμής των ζημιών και είσπραξης των κερδών, η οποία πραγματοποιείται μεταξύ της ΕΤΕΣΕΠ και των μελών της. […]

Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) (Dematerialised Securities System (DSS))

Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικών εγγραφών που διαχειρίζεται από το ΚΑΑ και χρησιμοποιείται από τη στιγμή που εφαρμόσθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) η αποϋλοποίηση των μετοχών. […]

Χρηματιστήριο (Stock exchange)

Χρηματιστήριο είναι μια επίσημη, οργανωμένη και ελεγχόμενη αγορά κινητών αξιών, οι τιμές των οποίων προσδιορίζονται από τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης. […]

FTSE/ASE-20

FTSE/ASE-20 είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης ο οποίος είναι βασισμένος στις 20 μεγαλύτερες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και εμπορευσιμότητα. […]