Όλα ή Τίποτα (All or None (AON))

Όλα ή Τίποτα (All or None – AON) είναι μια συγκεκριμένη εντολή ενός επενδυτή για αγορά ή πώληση ενός όγκου περιουσιακών στοιχείων με παράδοση ολόκληρης της ποσότητας αυτών, εφάπαξ και σε καθορισμένη τιμή.

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) (Athens Derivatives Exchange Clearing House (ADECH))

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) είναι ο εκκαθαριστικός οίκος της αγοράς παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχει το ρόλο του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου. […]

Διάγραμμα Κηροπήγιο (Candlestick chart)

Διάγραμμα κηροπήγιο (candlestick chart) είναι μια μορφή τεχνικής ανάλυσης στο χρηματιστήριο για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των τιμών σύγχρονων χρηματοοικονομικών χρεογράφων. […]

Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) (Dematerialised Securities System (DSS))

Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικών εγγραφών που διαχειρίζεται από το ΚΑΑ και χρησιμοποιείται από τη στιγμή που εφαρμόσθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) η αποϋλοποίηση των μετοχών. […]