Εξισορροπητικός Δανεισμός (Balancing borrowing)

Εξισορροπητικός δανεισμός είναι ο δανεισμός του Δημοσίου από το εξωτερικό προκειμένου να καλυφθεί τυχόν έλλειμμα που παρουσιάστηκε στο ισοζύγιο πληρωμών. Το ποσό του δανείου συνήθως ανέρχεται στο […]

Iσοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων (Balance of the movement of capital)

Iσοζύγιο κίνησης κεφαλαίων είναι το Ισοζύγιο το οποίο προκύπτει από το άθροισμα της κίνησης κεφαλαίων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με το εξωτερικό. Το Ισοζύγιο αυτό περιλαμβάνει τις […]

Ισοζύγιο Άδηλων Συναλλαγών (Balance of invisible transactions)

Ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών είναι το ισοζύγιο που περιλαμβάνει σε χρηματική έκφραση τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προέρχονται από τρέχουσες, μη εμπορευματικές δοσοληψίες. Σε αυτό υπάγονται τα κονδύλια που […]

Ισοζύγιο Διεθνούς Χρέους (Balance of international indebtedness)

Ισοζύγιο διεθνούς χρέους είναι μια λογιστική κατάσταση η οποία παρουσιάζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μιας χώρας, πιστωτικού ιδρύματος ή μεγάλης εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. […]

Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών (Balance of external payments)

Ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών είναι το Ισοζύγιο που εμφανίζει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών που έχει μια χώρα με άλλες χώρες μέσα σε μια ορισμένη οικονομική περίοδο. Σε αυτό εμφανίζονται τόσο […]

Ισοζύγιο Πληρωμών (Balance of payments)

Ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται η καθαρή αύξηση / μείωση (εγχώρια μείον ξένα) των συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας χώρας. […]