Ιστορικό Κόστος (Historical cost)

Ιστορικό κόστος είναι το αρχικό ποσό που έχει καταβληθεί από την επιχείρηση για την αγορά των παραγωγικών συντελεστών της.

Εναλλακτικά, ιστορικό κόστος είναι το ποσό των χρημάτων που καταβλήθηκε για την απόκτηση στοιχείων του Ενεργητικού ή τα χρήματα που λήφθησαν κατά τη δημιουργία μιας Υποχρέωσης (π.χ. λήψη δανείων).