Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset allocation)

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων είναι η κατανομή των κεφαλαίων μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη σε διάφορες κατηγορίες αγαθών, όπως είναι οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ακίνητα, τα πολύτιμα μέταλλα κλπ.

Η κατανομή αυτή γίνεται για την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου, ενώ στόχος είναι η βελτιστοποίηση της κατανομής περιουσιακών στοιχείων.