Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων (Asset allocation)

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων είναι η κατανομή των κεφαλαίων μιας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη σε διάφορες κατηγορίες αγαθών, όπως είναι οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ακίνητα, τα πολύτιμα μέταλλα κλπ. […]

Βελτιστοποίηση Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων (Asset allocation optimisation)

Αριστοποίηση της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων είναι μια μέθοδος που επιτρέπει στον επενδυτή να επιτύχει τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης / κινδύνου. […]