Καταθέσεις Όψεως (Demand deposit)

Καταθέσεις όψεως είναι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί, μηδενικής ή χαμηλής επιτοκιακής απόδοσης, τους οποίους οι καταθέτες χρησιμοποιούν άμεσα για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών εκδίδοντας τραπεζικές επιταγές έως του ορίου του εκάστοτε πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού.

Οι καταθέσεις όψεως σε μια επιχείρηση, περιλαμβάνουν τα χρηματικά ποσά τα οποία έχουν κατατεθεί σε τράπεζα και μπορούν να αναληφθούν χωρίς προειδοποίηση.

Οι καταθέσεις όψεως παρέχουν τη δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών, ενώ η ενημέρωση των κατόχων τους διενεργείται είτε ηλεκτρονικά, είτε με αποστολή μηνιαίας κατάστασης κίνησης λογαριασμού, είτε στα ΑΤΜ.

Ο εκτοκισμός των καταθέσεων όψεως διενεργείται σε μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση. Οι καταθέσεις όψεως αποτελούν το πλέον επιθυμητό είδος κατάθεσης των τραπεζών διότι, λόγω της περιορισμένης τοκοφορίας τους, συμβάλλουν στη διατήρηση του κόστους χρήματος σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι λογαριασμοί αυτοί παρέχουν το δικαίωμα της υπερανάληψης, δηλαδή όχι μόνο της άντλησης του εκάστοτε πιστωτικού υπολοίπου, αλλά και της μετατροπής του σε χρεωστικό υπόλοιπο.

Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός από καταθετικός μετατρέπεται σε χορηγητικό για την κάλυψη αναγκών άμεσης ρευστότητας.

Άλλα είδη καταθέσεων: