Αδιαίρετος Καταθετικός Λογαριασμός (Joint owner undivided deposit)

Αδιαίρετος καταθετικός λογαριασμός είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο, αντίθετα με τον κοινό καταθετικό λογαριασμό, οι αναλήψεις ή οποιεσδήποτε χρεώσεις επιτρέπονται μόνο με τη σύμπραξη όλων των συνδικαιούχων. […]

Καταθέσεις Ταμιευτηρίου (Savings deposit)

Καταθέσεις ταμιευτηρίου είναι είδος καταθετικού λογαριασμού που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη συλλογή των αποταμιεύσεων τους σε χαμηλής επιτοκιακής απόδοσης λογαριασμούς. […]

Προκαταβολή (Advance payment / Down payment / Deposit)

Προκαταβολή είναι κάθε είδος πληρωμής που καταβάλλεται πριν από την παράδοση κάποιου αγορασθέντος προϊόντος ή υπηρεσίας, και απαιτείται ορισμένες φορές από τους πωλητές ως προστασία από επισφαλείς πελάτες. […]