Κλείσιμο Θέσης (Close position)

Κλείσιμο θέσης είναι το άνοιγμα από έναν επενδυτή μιας αντίθετης θέσης από αυτή που έχουν οι επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο του.

Αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσει είτε σε πώληση αν έχει long position είτε σε αγορά μιας short position.

Εναλλακτικά κλείσιμο ανοιχτής θέσης είναι η πλήρης αποχώρηση από μια επένδυση.