Λευκή Επιταγή (Blank cheque / check)

Λευκή επιταγή είναι μία επιταγή η οποία φέρει υπογραφή από τον εκδότη αλλά δεν αναγράφει συγκεκριμένο ποσό, με τη συμφωνία να συμπληρωθεί αυτό από τον κομιστή (payee) της επιταγής πριν εμφανιστεί για πληρωμή.

Το χρηματικό ποσό πρέπει κανονικά να αναγράφεται τόσο αριθμητικά, όσο και ολογράφως πάνω στην επιταγή, καθώς η λευκή επιταγή αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τον εκδότη της.

Σε διαφορετική περίπτωση ο κομιστής μπορεί να αναγράψει οποιοδήποτε ποσό επιθυμεί και να είναι σε θέση να το εξαργυρώσει (εφ’ όσον αυτό δεν ξεπερνάει τα χρηματικά διαθέσιμα του εκδότη στην τράπεζα).

Ο εκδότης μπορεί να εκδώσει λευκή επιταγή όταν δεν γνωρίζει το ποσό που απαιτείται την στιγμή έκδοσης της επιταγής και υπάρχει εμπιστοσύνη προς τον κομιστή/δικαιούχο ότι θα συμπληρώσει το ακριβές ποσό πριν την εξαργύρωση της.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: