Τριτεγγυημένη Επιταγή (Third guarantor cheque / check)

Τριτεγγυημένη επιταγή είναι μια επιταγή της οποίας το ποσό της πληρωμής ασφαλίζεται ολικά ή μερικά με τριτεγγύηση δηλαδή με την υπογραφή τρίτου προσώπου επί του σώματος της επιταγής.

Επιταγή Καθυστερημένης Εμφάνισης (Stale dated cheque / check)

Επιταγή καθυστερημένης εμφάνισης είναι μια επιταγή η οποία μπορεί να εμφανισθεί προς πληρωμή αρκετά αργότερα (πχ έξι μήνες) μετά την έκδοσή της, με αποτέλεσμα η πληρώτρια τράπεζα να έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή της.

Προσωποποιημένη Επιταγή (Personalised cheque / check)

Προσωποποιημένη επιταγή είναι μια επιταγή που φέρει προεκτυπωμένη επί του σώματος αυτής το όνομα ή/και τον αριθμό του λογιστικού ή φορολογικού μητρώου του εκδότη.