Κάρτα Εγγύησης Επιταγών (Cheque / Check guarantee card)

Κάρτα εγγύησης επιταγών είναι μια επιταγή η εξόφληση της οποίας γίνεται με την επίδειξη μιας τραπεζικής κάρτας η οποία χρησιμεύει σαν εγγύηση αυτής.

Τριτεγγυημένη Επιταγή (Third guarantor cheque / check)

Τριτεγγυημένη επιταγή είναι μια επιταγή της οποίας το ποσό της πληρωμής ασφαλίζεται ολικά ή μερικά με τριτεγγύηση δηλαδή με την υπογραφή τρίτου προσώπου επί του σώματος της επιταγής.

Επιταγή Καθυστερημένης Εμφάνισης (Stale dated cheque / check)

Επιταγή καθυστερημένης εμφάνισης είναι μια επιταγή η οποία μπορεί να εμφανισθεί προς πληρωμή αρκετά αργότερα (πχ έξι μήνες) μετά την έκδοσή της, με αποτέλεσμα η πληρώτρια τράπεζα να έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή της.

Επιταγή Δημοσίου (Public cheque / check)

Επιταγή δημοσίου είναι η επιταγή που εκδίδεται από το Δημόσιο για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων του όπως καταβολή συντάξεων, επιστροφές φόρων, πληρωμή δημοσίων έργων κτλ.

Προσωποποιημένη Επιταγή (Personalised cheque / check)

Προσωποποιημένη επιταγή είναι μια επιταγή που φέρει προεκτυπωμένη επί του σώματος αυτής το όνομα ή/και τον αριθμό του λογιστικού ή φορολογικού μητρώου του εκδότη.

Ακάλυπτη Επιταγή / χωρίς Αντίκρισμα (Cheque / check without cover)

Ακάλυπτη επιταγή είναι μια επιταγή που δεν εξοφλήθηκε διότι δεν υπήρχε επαρκές υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη. […]

Τραπεζική Επιταγή (Bank cheque / check)

Τραπεζική επιταγή είναι η επιταγή η οποία εκδίδεται από τράπεζα μετά από εντολή του πελάτη, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί λογαριασμό στην τράπεζα.