Λογιστικές Αρχές (Accounting principles)

Λογιστικές αρχές είναι κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του λογιστικού συστήματος, ενώ επιδιώκουν την ομοιόμορφη καταγραφή των λογιστικών γεγονότων.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: