Λογιστικό Κύκλωμα (Accounting cycle / process)

Λογιστικό κύκλωμα είναι ένα σύνολο διαδικασιών και ενεργειών που υποστηρίζεται από διάφορα λογιστικά στοιχεία, βιβλία, λογαριασμούς και εκθέσεις.

Χαρακτηριστικά λογιστικού κυκλώματος

 • Η επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα των διαδικασιών του
 • Η πλήρης αλληλεξάρτηση των διαδικασιών, των λογιστικών βιβλίων και των διαφόρων στοιχείων που το συνθέτουν
 • Το κόστος λειτουργίας του που είναι και κόστος παραγωγής λογιστικών πληροφοριών

Στάδια λογιστικού κυκλώματος

 1. Εγγραφή ανοίγματος λογιστικών βιβλίων, (ή εγγραφή ενάρξεως λογιστικής χρήσης) με την οποία ενημερώνονται για πρώτη φορά στην νέα λογιστική χρήση της επιχείρησης τα λογιστικά βιβλία με τα υπόλοιπα των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης .
 2. Αποτύπωση σε δικαιολογητικά έγγραφα των λογιστικών γεγονότων και μετατροπή τους σε λογιστικά δεδομένα. (π.χ. αν ξεπληρώσει την επιχείρηση ένας πελάτης, το γεγονός της είσπραξης αποτυπώνεται στην απόδειξη είσπραξης)
 3. Επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων και μετασχηματισμός τους σε πληροφορίες
 4. Καταχώριση των πληροφοριών στο Ημερολόγιο και μεταφορά τους στους σχετικούς λογαριασμούς
 5. Έλεγχος της ορθότητας ενημέρωσης των λογαριασμών μέσω της κατάρτισης ισοζυγίων ανα τακτά χρονικά διαστήματα
 6. Έλεγχος της αξιοπιστίας των πληροφοριών των λογαριασμών μέσω της απογραφής των στοιχείων της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης
 7. Προσαρμογή των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης στα δεδομένα της απογραφής με την βοήθεια των εγγραφών προσαρμογής.
 8. Σύνταξη προσαρμοσμένου ισοζυγίου Γενικού Καθολικού για τον έλεγχο των εγγραφών προσαρμογής, από το λογιστικό βιβλίο του Ημερολογίου σε αυτό του Γενικού Καθολικού.
 9. Υπολογισμός των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
 10. Εγγραφή κλεισίματος λογιστικών βιβλίων, με την οποία εξισώνονται και κλείνουν οι λογαριασμοί του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης, ώστε να υπολογισθούν τα υπόλοιπά τους.
 11. Κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο τέλος δεδομένης χρονικής περιόδου (λογιστική χρήση).

Τα δύο πρώτα στάδια, ολοκληρώνονται και επαναλαμβάνονται κάθε μέρα.

Αντιθέτως η απογραφή, η κατάρτιση ισοζυγίων και άλλων λογιστικών καταστάσεων επαναλαμβάνεται σε πιο αραιά διαστήματα, ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησης, αλλά οπωσδήποτε μια φορά στο τέλος της λογιστικής χρήσης.