Λογιστικό Σχέδιο (Accounting plan)

Λογιστικό σχέδιο είναι το σχέδιο με το οποίο καθορίζονται οι λογαριασμοί που θα τηρηθούν, οι πηγές άντλησης των απαραίτητων στοιχείων και υλικών για τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης και την αποτελεσματικότητά της, ο μηχανισμός με τη βοήθεια του οποίου θα καταχωρηθούν και διατυπωθούν οι σχέσεις της οικονομικής μονάδας με τους συνεργάτες της, και γενικά το περιεχόμενο και οι κανόνες διαμόρφωσης των λογαριασμών της επιχείρησης.

Είδη Λογιστικών Σχεδίων

Τα λογιστικά σχέδια διακρίνονται σε Γενικά, που αφορούν το σύνολο των κλάδων της Οικονομίας και σε Κλαδικά, που αφορούν τους ξεχωριστούς κλάδους της Οικονομίας.

Ακόμα διακρίνονται σε επιβαλλόμενα από το νόμο και υποχρεωτικά εφαρμοζόμενα από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός κράτους, και σε προαιρετικά που εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση από τις επιχειρήσεις.