Μεταβλητό Κόστος (Variable cost)

Μεταβλητό κόστος, σε αντίθεση με το σταθερό, είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης.

Παράδειγμα:
Το κόστος των υλικών, τα ημερομίσθια, η δαπάνη για αγορά ενεργειακών πόρων, το κόστος πωληθέντων κτλ μεταβάλλονται όταν αυξομειώνεται η παραγωγή.

Μέσο Μεταβλητό Κόστος (average variable cost)

Το μέσο μεταβλητό κόστος είναι το κατά μονάδα προϊόντος μεταβλητό κόστος και ισούται με το λόγο του συνολικού μεταβλητού κόστους προς την ποσότητα του προϊόντος.

Meso metavlito kostos