Νόμος του Okun (Okun's law)

Ο νόμος του Okun αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ του προϊόντος πλήρους απασχόλησης μιας οικονομίας και του πραγματικού επιπέδου προϊόντος, αυξάνει κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε μοναδιαία αύξηση της ανεργίας.

Η αλγεβρική έκφραση του νόμου του Okun είναι:

Nomos tou Okun

Όπου:
Pt = προϊόν πλήρους απασχόλησης

Pr = πραγματικό επίπεδο προϊόντος
ur = πραγματικό ποσοστό ανεργίας
ut = φυσικό ποσοστό ανεργίας

Παράδειγμα:
‘Εστω μία οικονομία όπου το φυσικό ποσοστό ανεργίας είναι 5% και το επίπεδο πλήρους απασχόλησης του προϊόντος είναι 5.000 δις €.

Εάν το παρατηρούμενο ποσοστό ανεργίας είναι 6%, η κυκλική ανεργία (ur – ut) ισούται με 1%. Εάν η κυκλική ανεργία είναι 1%, ο νόμος του Okun προβλέπει ότι το πραγματικό προϊόν (Pr) θα είναι 2,5% χαμηλότερο από το προϊόν πλήρους απασχόλησης (Pt) δηλαδή ίσο με 4.875 δις € (=5.000 – (2,5% * 5.000)).

Ο λόγος που μία αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κατά 1% οδηγεί σε μείωση του προϊόντος κατά 2,5% είναι ότι όταν αυξάνεται η κυκλική ανεργία, οι υπόλοιποι παράγοντες που προσδιορίζουν το προϊόν (π.χ. μέγεθος εργατικού δυναμικού, ώρες απασχόλησης, παραγωγικότητα) μειώνονται, γεγονός που πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις από την αύξηση της ανεργίας.