Φυσικό Ποσοστό Ανεργίας (Natural rate of unemployment)

Φυσικό ποσοστό ανεργίας, κατά τον Friedman, είναι το ποσοστό που αντιστοιχεί σε εκείνο το μισθό ο οποίος εξισώνει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας.

Μη Εργατικό Δυναμικό (Non-labor force)

Μη εργατικό δυναμικό είναι το μέρος του ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε να απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία.

Εργατικό Δυναμικό (Work force / manpower)

Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο του πληθυσμού που είτε έχουν εργασία, είτε  δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να εργασθούν. […]

Νόμος του Okun (Okun's law)

Ο νόμος του Okun αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ του προϊόντος πλήρους απασχόλησης μιας οικονομίας και του πραγματικού επιπέδου προϊόντος, αυξάνει κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε μοναδιαία αύξηση της ανεργίας. […]

Η αλγεβρική έκφραση του νόμου του Okun είναι:

Ανεργία Τριβής (Frictional unemployment)

Η ανεργία τριβής προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των ανθρώπων μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή λόγω των διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής. […]

Άνεργος (Unemployed)

Άνεργος είναι το άτομο που είναι διατεθειμένο να εργαστεί με την αμοιβή που επικρατεί και με τις εργασιακές συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας αλλά δεν μπορεί να βρει απασχόληση. […]

Ανεργία (Unemployment)

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία και εμφανίζεται όταν υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά εργασίας. […]