Περιθώριο Ασφάλισης (Margin)

Περιθώριο ασφάλισης (margin) είναι ένα ενέχυρο υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ το οποίο μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση που ο επενδυτής δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ημερήσιο διακανονισμό.

Ως περιθώριο ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μετρητά είτε μετοχές, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δεσμευτούν ομόλογα και ποσά σε καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

Οι επενδυτές που συμμετέχουν στην αγορά παραγώγων υποχρεούνται να διατηρούν λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης σε μία Τράπεζα Τήρησης Περιθωρίου Ασφάλισης (margin bank).

Τα μετρητά που χρησιμοποιούνται ως ενέχυρο δεσμεύονται στους λογαριασμούς περιθωρίου ασφάλισης, οι οποίοι είναι τοκοφόροι. Οι μετοχές δεσμεύονται ως περιθώριο ασφάλισης στους Λογαριασμούς Αξιών των επενδυτών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ).

Οι συνολικές ανοικτές θέσεις των επενδυτών σε παράγωγα προϊόντα της αγοράς αποτιμώνται από την ΕΤΕΣΕΠ σύμφωνα με τους κανόνες και τους συντελεστές που έχουν οριστεί και το ποσό που προκύπτει δεσμεύεται στο λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης.

Η διαδικασία υπολογισμού, δέσμευσης και αποδέσμευσης στο λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης επαναλαμβάνεται σε καθημερινή βάση, όσο ο επενδυτής διατηρεί ανοικτές θέσεις σε παράγωγα προϊόντα.

Όταν ο επενδυτής κλείσει την ανοικτή του θέση, σταματά η δέσμευση στο λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης. Επίσης, έχοντας τη δυνατότητα να δεσμεύσει υπάρχουσες μετοχές του ως περιθώριο ασφάλισης, ο επενδυτής μειώνει το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη συμμετοχή του στην αγορά παραγώγων και απολαμβάνει μεγαλύτερη απόδοση στο χαρτοφυλάκιο του.

Παράδειγμα:
Έστω ότι ένας επενδυτής αγοράζει ένα ΣΜΕ επί της μετοχής Χ στην τιμή 20 ευρώ, η χρηματιστηριακή τιμή της υποκείμενης μετοχής είναι 19 ευρώ και ο συντελεστής περιθωρίου ασφάλισης 20%

Ενώ η αγορά 100 μετοχών Χ (μέγεθος συμβολαίου ΣΜΕ επί μετοχών) στο χρηματιστήριο απαιτεί την καταβολή 1.900 ευρώ, ο επενδυτής καλείται να παρέχει ως περιθώριο ασφάλισης ποσό μικρότερο των 400 ευρώ (100 μετοχές * 19 ευρώ * 20% = 380 ευρώ).

Το μέλος της ΕΤΕΣΕΠ που εκπροσωπεί τον επενδυτή στην εκκαθάριση των συναλλαγών έχει το δικαίωμα αν θελήσει, να ζητήσει υψηλότερο περιθώριο ασφάλισης από το συντελεστή που ορίζει η ΕΤΕΣΕΠ.