Πραγματικό Ενεργητικό (Actual asset)

Πραγματικό Ενεργητικό είναι το Ενεργητικό που εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης με την πραγματική και όχι με τη λογιστική αξία του.