Προθεσμιακή Κατάθεση Ευρωνομισμάτων (Eurocurrency time deposit)

Κατάθεση ευρωνομίσματος είναι κάθε τραπεζική κατάθεση εκφρασμένη σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα.

Τα ευρωνομίσματα είναι δηλαδή νομίσματα τα οποία διατηρούνται με μορφή προθεσμιακών καταθέσεων σε τράπεζες οι οποίες είναι εγκατεστημένες έξω από τα γεωγραφικών σύνορα της χώρας που εκδίδει το νόμισμα.

Παράδειγμα:
Τα ευρωδολάρια είναι καταθέσεις δολαρίων Η.Π.Α. σε τράπεζες (είτε Αμερικάνικες, είτε άλλες) έξω από τα γεωγραφικά σύνορα των Η.Π.Α.

Το πρόθεμα “ευρώ” στον όρο ευρωνόμισμα δεν υποδηλώνει ότι η αγορά βρίσκεται στην Ευρώπη ή ότι στην αγορά αυτή ανταλλάσσονται μόνον ευρωπαϊκά νομίσματα, αλλά ότι είναι τραπεζικές καταθέσεις εκτός των γεωγραφικών συνόρων της χώρας που εκδίδει το νόμισμα.

Η αγορά ευρωδολαρίων αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέρος της αγοράς ευρωνομισμάτων. Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς των ευρωδολαρίων αποτελείται από διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων.

Η αγορά αυτή είναι αγορά “χονδρική” με πολύ μεγάλες καταθέσεις και δάνεια, με συμμετέχοντες πολύ μεγάλες διεθνείς τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τα επιτόκια σε αυτήν την αγορά είναι συνήθως υψηλότερα επειδή υπάρχει ένα χαλαρότερο ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο, σε σχέση με την εγχώρια αγορά των Η.Π.Α.