Τραπεζικές Καταθέσεις (Bank deposits)

Τραπεζικές καταθέσεις είναι η τοποθέτηση διαθέσιμων χρηματικών μέσων σε τράπεζες, με σκοπό την ασφάλεια των κεφαλαίων και το επιπλέον κέρδος από τους τόκους που θα προκύψουν.

Οι τραπεζικές καταθέσεις συγκεντρώνουν τεράστιο όγκο χρηματικών μέσων και διακρίνονται σε διάφορα είδη, όπως καταθέσεις όψεως, οι προθεσμιακές καταθέσεις, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου κλπ.