Προχρονολογημένη Επιταγή (Antedated cheque / check)

Προχρονολογημένη επιταγή είναι μια επιταγή όπου φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της.

Είναι το αντίθετο της μεταχρονολογημένης επιταγής.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: