Προϋπολογισμός (Budget)

Προϋπολογισμός είναι μια αναλυτική και λεπτομερής εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου ή μιας παραγωγικής δραστηριότητας.

Ο προϋπολογισμός συνήθως επανεκτιμάται σε περιοδική βάση.

Πλεονασματικός προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός όπου τα έσοδα αναμένεται να είναι υψηλότερα των εξόδων.

Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός όπου τα έσοδα θα είναι ίσα με τα έξοδα.

Ελλειμματικός προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός όπου τα έσοδα αναμένεται να είναι χαμηλότερα των εξόδων.