Θεώρημα του Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού (Balanced budget theorem)

Θεώρημα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού είναι η περίπτωση όπου όταν η αύξηση των δαπανών ισούται με την αύξηση των φόρων, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση του εισοδήματος κατά το ποσό των φόρων ή των δαπανών.

Η χρήση της ισόποσης μεταβολής των κρατικών δαπανών και της φορολογίας έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι για να επιφέρει μια μεταβολή στο εισόδημα χρειάζεται σημαντική μεταβολή και στις κρατικές δαπάνες και στους φόρους.