Σταθερό Κόστος (Fixed cost)

Σταθερό κόστος είναι το κόστος των παραγωγικών συντελεστών που δεν μπορούν να μεταβληθούν βραχυχρόνια και παραμένει σταθερό για μία επιχείρηση ανεξάρτητα από τον όγκο της παραγωγής της.

Παράδειγμα:
Τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι μισθοί των διευθυντικών στελεχών κτλ.

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να υποστεί αυτό το κόστος ακόμα κι αν δεν παράγει τίποτα.

Μέσο Σταθερό Κόστος (average fixed cost)

Το μέσο σταθερό κόστος είναι το κατά μονάδα προϊόντος σταθερό κόστος και ισούται με το λόγο του συνολικού σταθερού κόστους προς την ποσότητα του προϊόντος.

Meso stathero kostos