Σύστημα Μέσου Όρου (Averaging provision)

Σύστημα μέσου όρου (averaging provision) είναι μια διάταξη που επιτρέπει στις τράπεζες να τηρούν τις απαιτήσεις τους σε υποχρεωτικά / ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves) στην κεντρική τράπεζα, βάσει του υπολογισμού του μέσου όρου των υποχρεωτικών / ελάχιστων αποθεματικών τους κατά τη διάρκεια της περιόδου τήρησης (maintenance period) και όχι σε ημερήσια βάση.

Η δυνατότητα αυτή συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιτοκίων της χρηματαγοράς, διότι παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα κίνητρο να εξομαλύνουν τις επιπτώσεις των προσωρινών διακυμάνσεων της ρευστότητας.

Το σύστημα μέσου όρου υιοθετεί και το Ευρωσύστημα.