Αρχή της συσχέτισης Εσόδων-Εξόδων (Matching principle)

Η αρχή της συσχέτισης εσόδων-εξόδων, μία από τις βασικές λογιστικές αρχές, ορίζει ότι τα έξοδα απαιτείται να αναγνωρίζονται στο ίδιο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκαν και τα έσοδα που οφείλονται σε αυτά.

Έτσι συσχετίζονται τα έσοδα με τα έξοδα και προσδιορίζεται αν η επιχείρηση είχε κέρδος ή ζημιά από μια συναλλαγή.

Παράδειγμα:
Τα έξοδα πωλήσεων πρέπει να αναγνωριστούν όταν γίνουν οι πωλήσεις (και όχι όταν πληρωθούν από την επιχείρηση).

Οι μισθοί των υπαλλήλων αναγνωρίζονται σαν έξοδο την εβδομάδα που δούλεψαν κι όχι την εβδομάδα που πληρώθηκαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ακολουθείται η αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων για λόγους συνέπειας.

Παράδειγμα:
Η διαφήμιση αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος πραγματοποίησης, καθώς μπορεί να μετρηθεί το μελλοντικό οικονομικό όφελος και δεν είναι βέβαιο ότι θα φέρει έσοδα στο μέλλον.

Οι πιο βασικές και σημαντικές λογιστικές αρχές είναι: