Γεωργικές Αντισταθμιστικές Εισφορές (Agricultural corrective levies)

Γεωργικές αντισταθμιστικές εισφορές είναι ένα είδος δασμού, ο οποίος αποβλέπει στην προστασία των εγχώριων γεωργικών προϊόντων έναντι των ξένων ομοειδών εμπορευμάτων. […]

Αγροτική Πολιτική (Agricultural policy)

Αγροτική πολιτική είναι ένα ενιαίο, επιστημονικά τεκμηριωμένο σύνολο αρχών, γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και μεθόδων, με αντικείμενο την περαιτέρω ορθολογική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, σε όλους τους κλάδους της. […]