Ρήτρα Ανωτέρας Βίας (Act of god clause)

Ρήτρα ανωτέρας βίας είναι μια ρήτρα ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την οποία απαλλάσσεται ο ασφαλιστής από την υποχρέωση αποζημίωσης σε περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ανωτέρα Βία (Act of god)

Ανωτέρα βία είναι όρος ο οποίος αφορά την πρόκληση ενός γεγονότος από ανεξέλεγκτα φυσικά φαινόμενα (σεισμούς, θύελλες, πλημμύρες κλπ) τα οποία προκαλούν ασυνήθιστες και απρόβλεπτες ζημιές. […]