Απόδοση στη Λήξη (Yield to maturity)

Απόδοση στη λήξη (yield to maturity) είναι η απόδοση που μπορεί να επιτύχει ένας επενδυτής αν αγοράσει ένα ομόλογο στην τρέχουσα τιμή αγοράς του και το κρατήσει μέχρι τη λήξη του, η οποία μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από το ονοµαστικό επιτόκιο του ομολόγου. […]