Απόδοση στη Λήξη (Yield to maturity)

Απόδοση στη λήξη (yield to maturity) είναι η απόδοση που μπορεί να επιτύχει ένας επενδυτής αν αγοράσει ένα ομόλογο στην τρέχουσα τιμή αγοράς του και το κρατήσει μέχρι τη λήξη του.

Αυτή η απόδοση μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από το ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου.

Η απόδοση στη λήξη θεωρείται πιο σημαντικό μέγεθος από την τρέχουσα απόδοση (current yield), επειδή εκφράζει τη συνολική απόδοση που θα λάβει ο επενδυτής εάν κρατήσει ένα ομόλογο μέχρι το τέλος της διάρκεια ζωής του. Η απόδοση στη λήξη επίσης επιτρέπει να συγκριθούν ομόλογα με διαφορετικές λήξεις και κουπόνια (τοκομερίδια).

Η απόδοση στη λήξη περιλαμβάνει όλο τον τόκο και επιπρόσθετα το κεφαλαιακό κέρδος που ο επενδυτής  θα πραγματοποιήσει αν αγοράσει το ομόλογο κάτω από την ονομαστική αξία ή την κεφαλαιακή ζημιά που θα υποστεί αν αγοράσει το ομόλογο σε υψηλότερη τιμή της ονομαστικής.

Συμπερασματικά, οι επενδυτές δεν πρέπει να αγοράζουν κρίνοντας μόνο με βάση την τρέχουσα απόδοση, γιατί μπορεί να μην εκφράζει την πραγματική απόδοση του ομολόγου.